Home

Aug 12, 2019

A Crown Year - Een kroon jaar


Twinning Link Cuijk-Maldon exists 50 years

On 26 July 1969, the Council of Cuijk, chaired by Mayor Ben van Zwieten, approved the Twinning Link with the town of Maldon, Essex-England. Soon after, a delegation from Maldon came to visit, accompanied by Mayor Keith Munnion.

Twinning Link Cuijk-Maldon bestaat 50

Op 26 juli 1969 heeft de Cuijkse Raad, voorgezeten door burgemeester Ben van Zwieten, goedkeuring gegeven aan de Twinning Link met het stadje Maldon, Essex-Engeland. Vlug erna kwam er een delegatie uit Maldon onder begeleiding van Mayor Keith Munnion op bezoek.

Category: Cuijk
Posted by: anton

 

Cuijk - The initiative came from the Dutch Association of Municipalities: municipalities were asked to find a sister municipality in order to get to know each other better and to understand each other's culture. In this way a start was made on a united Europe.

Cuijk - Het initiatief kwam van de Nederlandse Vereniging van Gemeentes: aan gemeentes werd gevraagd een zustergemeente te vinden om elkaar beter te leren te kennen en elkaars cultuur te begrijpen. Zo werd een begin gemaakt aan een verenigd Europa.

In the first few years, the exchanges were organised by the municipalities. In 1996 the foundation was founded: from various boards of sports clubs, volunteers were sought to continue the work. These boards already had links with Maldon.

De eerste jaren werden de uitwisselingen door de gemeentes georganiseerd. In 1996 werd de stichting opgericht: uit diverse besturen van sportclubs, werden vrijwilligers gezocht om de kar verder te trekken. Deze besturen hadden al banden met Maldon.

The Council of Cuijk subsidizes the visits to and from Maldon. Every two years a crossing is made from Cuijk to Maldon or vice versa. In Maldon, things are different: throughout the year, various high teams, dinners and barbecues are organised for and by the members of the Twinning Link. The money that comes in is spent on receiving the Cuijkse guests or on the crossing to the mainland.

De Gemeente Cuijk subsidieert de bezoeken van en naar Maldon. Elke twee jaar wordt er een oversteek gemaakt van Cuijk naar Maldon of vice versa. In Maldon is dat anders: daar organiseert men door het jaar heen voor en door de leden van de Twinning Link diverse high team, etentjes en barbecues. Het geld dat binnenkomst wordt besteed aan het ontvangen van de Cuijkse gasten of aan de overtocht naar het vasteland.

The friendships that have developed over the years are close. This is mainly because guests stay in host families. Several families still maintain regular contact. There has even been a marriage from the Twining Link: Gary Pipe and Anja Theunissen (from Beers) have been running a bed and breakfast in Maldon for years, called: Star House.

De vriendschappen die zijn ontstaan in de loop der jaren zijn hecht. Dit komt vooral omdat gasten in gastgezinnen verblijven. Door verschillende families wordt nog regelmatig contact onderhouden. Er is zelfs een huwelijk uit de Twining Link voorgekomen: Gary Pipe en Anja Theunissen (uit Beers) runnen al jaren in Maldon een bed and breakfast genaamd: Star House.

This year a delegation from Cuijk went to Maldon: from 20 to 24 June the Twinners met again. The Twinning guests arrived at the Museum of Power in Langford. Jill Hipsey, chairman of the Twinning, greeted them before they enjoyed a tour of the museum.

Dit jaar ging een delegatie van Cuijk naar Maldon toe: van 20 tot en met 24 juni zagen de Twinners elkaar weer. De Twinning gasten kwamen aan in het Museum of Power in Langford. Jill Hipsey, voorzitter van de Twinning, begroette hen voordat ze genoten van een rondleiding door het museum.

The next day, everyone gathered at Maldon Town Hall where Maldon mayor Flo Shaughnessy, Cuijk mayor Wim Hillenaar and the towns’ chairmen gave speeches.

De volgende dag kwam iedereen bijeen op het stadhuis van Maldon waar burgemeester Flo Shaughnessy van Maldon, burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk en de voorzitters van beide plaatsen toespraken hielden.

Visits were also made to the refurbished Twinning Link sculpture and the Friary Walled Garden, where a tree from Cuijk had been received and planted several years ago.

Ook zijn er bezoeken gebracht aan het vernieuwde beeld van de Twinning Link en de Friary Walled Garden, waar enkele jaren geleden een boom uit Cuijk is ontvangen en geplant.

The anniversary weekend included dinner at Forrester Park Golf Club, Morris dancing, music performances, lessons in croquet and a special commemorative cake and gift exchanges.

Het jubileumweekend bestond uit een diner in de Forrester Park Golf Club, Morris-dansen, muziekoptredens, lessen in croquet, een speciale herdenkingstaart en een uitwisseling van geschenken.

Next page: News