About Maldon

Maldon is a town on the Blackwater estuary in Essex, East England. It is the seat of the Maldon district and starting point of the Chelmer and Blackwater Navigation. Maldon's name comes from Mael meaning 'meeting place' and dun meaning 'hill', so translated as "meeting place on the hill".

Maldon is een plaats aan de riviermonding van de Blackwater in Essex, Oost Engeland. Het is de zetel van het district Maldon en het startpunt van de kanalisering van de rivieren Chelmer en Blackwater. Maldon's naam komt van Mael en betekent 'ontmoetingsplaats' en dun betekent 'heuvel', dus vertaald als 'ontmoetingsplaats op de heuvel'.

 

Maldon is twinned with the Dutch town of Cuijk. The charter between the two towns was signed in 1970 to cement the relationship.

Maldon is verbonden met de Nederlandse plaats Cuijk. Het handvest tussen de twee steden werd in 1970 ondertekend om de relatie te verstevigen.

 

Maldon District covers an area of over 36,000 hectares in East Essex. The landscape and character are dominated by the District's 60 miles of coastline that includes the estuaries of the rivers Blackwater and Crouch.

Maldon District beslaat een gebied van meer dan 36.000 hectare in East Essex. Het landschap en karakter worden gedomineerd door de 60 mijl lange kustlijn van het district die de mondingen van de rivieren Blackwater en Crouch omvat.

 

Many people know the District from its association with Sailing and the Maldon Mudrace. The Blackwater and Crouch are of international importance for nature conservation particularly for their extensive population of wildfowl and waders.

Veel mensen kennen het district van de associatie met Sailing en de Maldon Mudrace. De Blackwater en Crouch zijn van internationaal belang voor het natuurbehoud, met name voor hun uitgebreide populatie wilde vogels en steltlopers.

 

The District has a rural character ranging from tidal salt marshes to farmland and rolling wooded ridges. A network of delightful country lanes provides access to the countryside from the towns and villages. It has a population of 59,418 in 2001. The main towns are Maldon, Heybridge and Burnham on Crouch. The majority of people live in the small rural villages, many of which owe their origins to their connection with the coast or agricultural economy.

Het district heeft een landelijk karakter, variërend van kwelders tot landbouwgrond en glooiende beboste ruggen. Een netwerk van prachtige landwegen biedt vanuit de steden en dorpen toegang tot het platteland. Het had in 2001 een bevolking van 59.418 inwoners. De belangrijkste steden zijn Maldon, Heybridge en Burnham op Crouch. De meerderheid van de bevolking woont in de kleine plattelandsdorpen, waarvan vele hun oorsprong te danken hebben aan hun verbondenheid met de kust of de landbouweconomie.


Official site of Maldon

maldontowncouncil.gov.uk

Maldon on Wikipedia

Previous page: About Cuijk Next page: Twinning committees