About Cuijk

The town of Cuijk is situated on the river Maas in the province of Noord-Brabant (extreme East, near the German border). The town established an official bond of friendship with the English town of Maldon, situated on the river Chelmer in the Eastern part of Essex.

De plaats Cuijk ligt aan de Maas in de provincie Noord-Brabant (uiterste oosten, vlakbij de Duitse grens). De plaats heeft een officiële vriendschapsband met de Engelse stad Maldon, gelegen aan de rivier de Chelmer in het oostelijke deel van Essex.

 

This bond of friendship is commonly known as the Twinning Link.

Deze vriendschapsband staat algemeen bekend als de Twinning Link.

 

Cuijk is an old town. The name Cuijk is derived from the Indo-German word 'Keukja’ which means ‘curve’ or ‘bend’. The town is situated on a bend in the river. The name “Keukja” was in the Roman days changed into “Ceuclum” and in the end it became the present day name of “Cuijk”.

Cuijk is een oude plaats. De naam Cuijk is afgeleid van het Indo-Germaanse woord 'Keukja' wat 'bocht' betekent. De stad ligt in een bocht aan de rivier. De naam "Keukja" werd in de Romeinse tijd veranderd in "Ceuclum" en werd uiteindelijk de huidige naam "Cuijk".

 

Cuijk has always been an agricultural community. Nonetheless it was a town of some importance during the Roman occupation. Because of its strategic location on the River the Romans built a stronghold in Cuijk. They also built a bridge across the River,  remains of which were discovered in the Maas near Cuijk several years ago. The Roman road (Via Romana) which ran through Cuijk is outlined on the Tabula Peutingeriana, a medieval copy of a Roman roadmap.

Cuijk is altijd al een agrarische gemeenschap geweest. Toch was het een plaats van enige betekenis tijdens de Romeinse bezetting. Vanwege de strategische ligging aan de rivier bouwden de Romeinen een bolwerk in Cuijk. Ze bouwden ook een brug over de rivier, waarvan enkele jaren geleden in de Maas bij Cuijk resten werden ontdekt. De Romeinse weg (Via Romana) die door Cuijk liep is aangegeven op de Tabula Peutingeriana, een middeleeuwse kopie van een Romeinse wegenkaart.

 

In the 19th century Nijmegen and Venlo (Cuijk being the first stop) were connected by rail and thanks to stimulating measures from the Dutch government the Industrial Revolution reached Cuijk. This caused huge changes for the inhabitants of Cuijk. New areas had to be found for the many new industries that wanted to establish themselves in Cuijk. In the 20th century (with work still in progress) the Kraaijenberg lakes were formed as a result of sand digging activities. Those lakes now constitute a major form of recreation for the region.

In de 19e eeuw werden Nijmegen en Venlo (Cuijk was de eerste halte) via het spoor met elkaar verbonden en dankzij stimulerende maatregelen van de Nederlandse overheid bereikte de Industriële Revolutie Cuijk. Dit veroorzaakte grote veranderingen voor de inwoners van Cuijk. Er moesten nieuwe gebieden worden gevonden voor de vele nieuwe industrieën die zich in Cuijk wilden vestigen. In de 20e eeuw (met nog werk in uitvoering) ontstonden de Kraaijenbergse plassen als gevolg van zandwinning. Deze plassen vormen nu een belangrijke vorm van recreatie voor de regio.

 

Cuijk is also well known throughout the Netherlands (but also internationally) as being part of the so-called “four-days-march” of Nijmegen (the nearest major town). On the fourth day of this event some 35,000 walking fanatics cross the river Maas in Cuijk by means of a specially laid pontoon bridge. During the whole week Cuijk is buzzing and brimming with festivities.

Cuijk is ook in heel Nederland (maar ook internationaal) bekend als onderdeel van de zogenaamde " vierdaagse" van Nijmegen (de dichtstbijzijnde grote stad). Op de vierde dag van dit evenement steken zo'n 35.000 wandelliefhebbers de Maas over in Cuijk door middel van een speciaal aangelegde pontonbrug. Gedurende de hele week bruist Cuijk van de festiviteiten.

  

Official site of Cuijk

Cuijk on Wikipedia

Cuijk on Livius website

Previous page: About Twinning Link Next page: About Maldon